Over Ons
Wie zijn wij?
Wat geloven wij?
Visie & Doelstelling
Gedragscode
Home arrow Gedragscode
hoofdplaat pinksterbeweging
Gedragscode Afdrukken E-mail

GEDRAGSCODE VAN DE VERENIGING LANDELIJK PLATFORM PINKSTERBEWEGING IN NEDERLAND

OVERWEGING


Het Nederlands kerkelijk erf is klein, en er zijn veel christelijke kerkgenootschappen en organisaties werkzaam. Er ontstaat soms verwarring of argwaan; er zijn ongelukken gebeurd, in de vorm van gemeentesplitsingen en dergelijke. Daardoor ontstaat schade, aan mensen en aan de Kerk van Jezus Christus als geheel.

Het verdient aanbeveling afspraken te maken m.b.t. activiteiten, die door een kerk / gemeente, denominatie of organisatie georganiseerd worden en welke bedoeld zijn een groter bereik te hebben dan de eigen structuur. Als de doelgroep de onbekeerden betreft zijn er meestal geen problemen. Maar als medechristenen voor eigen evenementen worden uitgenodigd ligt het anders.

Ook kunnen er problemen ontstaan in geval van externe bemiddeling bij moeilijkheden in een kerk / gemeente, bij het stichten van nieuwe kerken / gemeenten in een plaats ten opzichte van de bestaande kerken / gemeenten, bij negatieve mededelingen aan de media door christenen over medechristenen die in opspraak zijn geraakt, alsmede bij overgang van een lid van een kerk / gemeente, dat in onvrede vertrokken is, naar een andere kerk / gemeente.

Het woord respect is hier een kernwoord. Voorkomen moet worden dat er gehandeld wordt met te weinig respect voor medechristenen.

Aan de andere kant moet ervoor gewaakt worden dat er geen geest van controle ontstaat. In sommige landen zijn voorbeelden van kerken, die zich verzetten tegen alle activiteiten van andere kerkgenootschappen. Er moet een grote mate van vrijheid blijven bestaan om in het Nederlandse kerkelijke veld werkzaam te zijn.
Indien christenen respect jegens elkaar in acht nemen wordt God verheerlijkt en zijn werk bevorderd.

GEDRAGSCODE


  1. De tot het Landelijk Platform behorende denominaties spreken zich ervoor uit zoveel mogelijk respect in acht te zullen nemen jegens andere christenen, christelijke kerken / gemeenten, denominaties en organisaties en kunnen zonodig op hun gedrag op basis van de onderhavige gedragscode worden aangesproken.
  2. Indien iemand die niet tot de eigen kerk / gemeente behoort, persoonlijk, hetzij mondeling of op andere wijze, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten, onderwijs of dienstverlening, zal de uitgenodigde persoon op enig moment worden gewezen op het belang zijn / haar eigen voorganger te informeren.
  3. Ingeval een kerk / gemeente, behorend tot een denominatie, extern bemiddeling aanvraagt bij problemen, wordt allereerst getracht de leider(s) van de betrokken denominatie bij de bemiddeling te betrekken.
  4. Indien beoogd wordt een kerk / gemeente te stichten zal eerst getracht worden een goede relatie te leggen met de ter plaatse bestaande kerken / gemeenten.
  5. Een bestaande kerk / gemeente zal niet afwijzend staan tegenover een nieuwe ter plaatse te stichten kerk / gemeente, tenzij daarvoor gegronde redenen zijn. Gegronde redenen dienen gebaseerd te zijn op evident onbijbelse leerstellingen of gedragingen.
  6. Indien vernomen wordt dat enige christen, christelijke kerk / gemeente, denominatie of organisatie in opspraak is of dreigt te komen, zullen daaromtrent aan de media geen mededelingen worden gedaan. Het vorenstaande lijdt slechts uitzondering indien en voor zover zulks uit het oogpunt van voorlichting hetzij door de ter zake verantwoordelijke kerk / gemeente, denominatie of organisatie, hetzij door het Landelijk Platform noodzakelijk wordt geoordeeld.
  7. Indien iemand, die kort tevoren lid is geweest van een kerk / gemeente zich meldt bij enige andere kerk/gemeente als aspirant lid, zal door de laatste kerk / gemeente worden nagegaan of betrokkene met vrede is vertrokken. In ontkennend geval zal eerst getracht worden te bevorderen dat er alsnog vrede komt, alvorens het lidmaatschap wordt verleend.

Aldus gewijzigd, goedgekeurd en vastgesteld door het Landelijk Platform, te Veenendaal op 11 maart 1999.